DIU melletti terhess – g – Dr, hormon nélküli fogamzásgátló.

DIU melletti terhess - g - Dr, hormon nélküli fogamzásgátló.

DIU mellett fogant terhesség – tévhitek és teend&# 337; k I.

A rutine n&# 337; gyógyászati ​​betegellátás soránincs n Szinte sieste olyan, hogy ne merülne fel a kérdés: milyen anyai és magzati kockázatokkal jár, illetve mi un teend&# 337 ;, ha Valaki mépoule belüli fogamzásgátló eszköz (dispositif intra-utérin, DIU) mellett esik teherbe és une terhesséobtenir meg kívánja tartani.

Un mépoule belüli fogamzásgátló eszközök (szinonímák: spirál, Hurok, DIU) LCEóságuknak, megbízhatóságuknak és Praktikus voltuknak köszönhetik népszer&# 369; ségüket. Un módszer chapeauékonyságát mi sem Bizonyítja jobban, menthe az, hogy Pearl-: Indice (un fogamzásgátló módszerek chapeauékonyságának mutatója, mely megmutatja, egy év alatt az adott módszert használó 100 n&# 337; közül hány esik teherbe) gyakorlatilag un sterilizációs m&# 369; tétével és az optimálisan alkalmazott kombinált hormonális fogamzásgátló tablettákéval de meg (0,5-0,8). mi több, un hormon- (lévonorgestrel) tartalmú DIU Pearl-: Indice de (0,1) jobb est, la menthe a tubasterilizációs m&# 369; tété. Ráun dásul az optimális és une optim nemális alkalmazásközött egy spirál esetében különbség hiszen une megfelel&# 337; helyre felhelyezve un beteg részér&# 337; l lényegében semmiféle aktív alkalmazást nem igéNyel, p szembenéldául un fogamzásgátló tablettákkal, amelyek un beteg igen pontos együttm&# 369; köréése mellett Biztosítják csak un jó chapeauásfokú véDelmet.

BáSzerencs rére ritka esemény, hogy terhesség Fogan meg DIU mellett, un Ezzel de betegeknek un lehet&# 337; séggel kapcsolatban gyakran Vannak kérdései (els&# 337; Sorban az DIU felhelyezéSekor). Amennyiben un terhesséobtenir un beteg nem kívánja megtartani, un teend&# 337; egyértelm&# 369 ;, un terhességet meg kell szakítani. Több Fejtörést okoz azonban az un helyzet, Amikor un terhesséobtenir un szeretn beteg megé tartani. Az ilyenkor Felmerül&# 337; kérdések: le kell-e Venni koraterhesséFRFR az DIU-t, ha igen, Mikor? Ha un helyén hagyjuk un spirált, okozhat-e fejl&# 337; dési rendellenesséobtenir vagy egyéb szöv&# 337; dményt un terhesség lefolyása során? Igaz-e, hogy spirál mellett sokkal több un mépoule kívüli terhesség, illetve ha valakinél mépoule kívüli terhesséobtenir un okozott spirál, Akkor kés&# 337; bb, ha már szeretne terhesséObtenez, újra mépoule kívüli Terhes lesz?

A felsorolt ​​kérdésekre un betegek sokszor nem pontos, illetve kifejezetten elavult ismereteken alapuló válaszokat kapnak Kezel&# 337; orvosuktól. Az evidencia alapú orvoslás koráinterdire un korszer&# 369; és szakmailag megalapozott tájékoztatás, illetve eljárás a következ&# 337; kben foglalható össze. Mivel az DIU un déciduábébéágyazódott terhességgel, pontosabban az embryóval / magzattal közvetlen kapcsolatban nincs, hiszen extraamnialisan helyezkedik el, mechanikai károsodást un magzatnak nem okoz. Ezt un sok száz ilyen terhesség vizsgálatát összegz&# 337; tanulmáNyok est alátámaszották. Felmerül ezen kívül un levonorgestrelt kibocsátó eszköz chapeauóanyagának magzatkárosító chapeauása est. Ezen DIU nagyfokú chapeauékonysága miatt csak kevés ilyen kiviselt terhességr&# 337; l tudunk, ezekben az esetekben azonban semmiféle fejl&# 337; dési rendellenesség gyakoriságát nem találták nagyobbnak.

Gyakran elhangzik un beteget Megrémít&# 337; pontatlan informeráció, Hogy DIU-t visel&# 337; n&# 337; k körében gyakoribb un mépoule kívüli terhesség. A valósáGban az DIU-t visel&# 337; n&# 337; k körében tizedannyi (!) un mépoule kívüli terhesség, menthe azoknál, akik nem viselnek spirált. Hol est van tehát a félreértés? A megfogalmaz de pontosás az lenne, hogy Amennyiben terhesség Fogan meg, DIU mellett juridiqueább négyszer nagyobb annak az esélye, hogy ez mépoule kívül ágyazódik être: spontán terhess fogantég esetében az implant extrauterináció esélye közismerten 1-1,5%, míg DIU mellett ez az arány 6%. Mivel azonban az DIU igen chapeauékonyan el&# 337; zi meg magát un terhesséobtenir, 1000 n&# 337; közül egy év alatt DIU mellett 0,3 lesz mépoule kívüli Terhes, míg ugyanez un szám fogamzásgátlást nem használók körében 3. Vagyis az extrauterin terhesség esélye DIU mellett csak tizedakkora, pozit ellenbenív terhességi teszt esetén – különösen, suisíg d’un mépoule belüli elhelyezkedés egyértelm&# 369; en még nem ábrázolódik ultrahanggal – un mépoule kívüli terhesség átlagosnál nagyobb valószín&# 369; ségével kell számolni, illetve un beteget ennek megfelel&# 337; en kell követni. Un mépoule kívüli terhességkés&# 337; bbi megismétl&# 337; désével kapcsolatban két nagy európai tanulmány est rámutatott: ha valakinél spirál mellett következett être un mépoule kívüli terhesség, az DIU eltávolítása után jóval kisebb az ismételt extrauterin graviditás kockázata menthe azoknál, akiknél spontán, DIU salutáNew Yorkáinterdiction bekövetkezett mépoule kívüli êtreágyazóréás törtéNT.

Dr. Deli Tamás
(2011.04.05).

Forrás:
Katz V.L. et al. Comprehensive Gynecology. 5e édition. Mosby Elsevier Inc. Philadelphie, USA. 2007.

Àémával foglalkozó második cikkben az DIU mellett kialakult és továterhess bbviseltéFRFR bekövetkez&# 337; spontán vetélés, septicus abortus és koraszülés kockázatait és az emlíTett szöv&# 337; dmények Megel&# 337; zésének lehet&# 337; ségeit tárgyaljuk.

A Felmer de leggyakrabbanül&# 337; dilemme az DIU mellett fogant terhességek esetében un spontán vetélés lehet&# 337; ségének fokozóréása. Amennyiben az DIU un méh üregében marad, un spontán vetélés kockázata 3-4-szeresére növekszik: míg egy nem DIU melletti terhességnél un vétérinaireélési kockáZat 15-20% els az&# 337; és une korai második trimeszterben, addig DIU mellett ez az arány 55%. Amennyiben az DIU un terhesség növekedése során kilök&# 337; dik vagy un koraterhesséFRFR un méhszájból kilógó jelz&# 337; szálnál fogva eltávolításra kerül, egy vizsgáeredm laténye szerint un spontán vetélés kockázata 20% -ra csökken, ami nagyjából un nem DIU mellett fogant terhességek fent est emlíTett vétérinaireélési kockázatával egyezik meg. Ha jelz&# 337; szál nem látszik un hüvelyi sentaitárás során, a méh üregépariörtén&# 337; eszközös betapintás une spirál eltávolítása céljából fokozza un vétérinaireélés és un vétérinaire de szeptikusélés kockázatát est. Több vizsgálat est azonban igazolta, hogy un méh&# 369; r alsó részéêtre diszlokálódott, jelz&# 337; szál nélküli DIU-k ultrahang kontroll melletti eltávolítása nem befolyásolta károsan un terhesség kimenetelét. Javasolható tehát, hogy Amennyiben un jelz&# 337; szállácetteó, Illetve nem lácetteó, De ultrahanggal az DIU un felett kimozdulva col ábrázolódik, un spirál eltávolítandó, így un vétérinaireélési kockázat harmadolható. Ha jelz&# 337; szál nincs és Nincs az DIU lecsúszva, célszer&# 369; bb azt un helyén hagyni.

Az DIU mellett megfoganó terhességekkel kapcsolatban gyakran emlegetett aggodalom un septicus abortusok számának emelkedéproprement parler. Az Ezzel kapcsolatban Sokat idézett 3-4 évtizeddel ezel&# 337; tti vizsgáels látok&# 337; Sorban az Egyesült Ák llamokbanészültek és egyértelm&# 369; en mutatták az életveszégyakoris sepsis lessiveságának fokozóréását, ráun dámanaps suláessentielöbb un abortus de septicus, ha DIU Marad un méh&# 369; rben un terhesség során – mégis azt kell mondanunk, hogy moderne DIU-k közvetlenül nem tehet&# 337; k felel&# 337; arté une súLyos infekció mellett zajló vétérinaireélésekért. A magyarázat két dologban rejlik. Egyfel&# 337; l az 1970-es években használt spirájelz lok&# 337; szálai multifilament szerkezet&# 369; ek voltak. az összesodort filamentumok között megtelepedtek un baktériumok, majd un terhesség növekedésével un jelz&# 337; szál a méh&# 369; EBR felhúzódott és – tíun pusosan II. trimeszterben – beindult az endometritissel, majd endomyometritissel, végül sepsissel kísért vétérinaireélés. Un moderne, ma est hasznáLatos monofilament jelz&# 337; szálas DIU-k esetében kórokozók nem kolonizálják a jelz&# 337; szálat, így pedig – amint arra egy brit tanulmány est rámutatott – un sz septicusöv&# 337; dmény gyakorisága nem gyakoribb, menthe un nem DIU-t visel&# 337; k körében tapasztalható septicus vétérinaireéléMonsieuráta. A dolog másik oldala, hogy nagy statisztikák adatai szerint un vétérinaireélések 1-2% -a szöv&# 337; dik sepsissel, és bár az DIU un sepsis el&# 337; fordulási gyakoriságát nem növeli, un vétérinaireélését Megháromszorozza (55% -ra, lást az el&# 337; z&# 337; bekezdésben), így viszont Igaz lesz az az állítás, hogy az DIU melletti terhességekben un vétérinaire de septicusélések vétérinaireélébel sekenüli el&# 337; fordulási gyakorisága nem n&# 337 ;, un terhességekhez viszonyított aráNya azonban igen, mégpedig durván háromszorosra. Ez egy úJABB érv az DIU koraterhesséFRFR történ&# 337; lehet&# 337; ség szerinti eltávolítása mellett.

Statisztikai adatok AZT est igazolják, hogy un vétérinaireélésekhez hasonló mértékben, mintegy 4-n szeresre&# 337; un koraszülés gyakorisága est Akkor, ha az DIU un méh&# 369; rben Marad un terhesség ideje alatt. Mindezekre tekintettel, un Fenti elveket figyelembe véve az DIU eltávolítása indokolt koraterhesséFRFR, Amennyiben un terhesség továbbviselése mellett dönt un beteg (un pár). Ha az DIU in utero marad, un terhessékort giól füg G&# 337; en különöskörültekintéssel gondozandó un terhesség az igen korai terhesséFRFR az extrauterin graviditás, az els&# 337; két trimeszterben un vétérinaireélés és septicus vétérinaireélés, un harmadik trimeszterben un koraszülés fokozott kockázatával kell számolni lenni un gondozást végz&# 337; szakembernek. A körültekint&# 337; n&# 337; gyógyászati, majd szülészeti ellátásnak részét kell kéPezze un Terhes típusos tünetekre történ&# 337; megfelel&# 337; kioktatása, illetve az adekvát Orvosi ellen&# 337; rz&# 337; és Megel&# 337; z&# 337; intézkedések: ismételt ultrahang ellen&# 337; rzések, un beteg áItal panaszolt tümegfelel netek&# 337; értékelésoi, IRDS Profilaxis stb. Ezután – ha minden jól alakult – un szülés postplacentaris szakáinterdiction már csak egy jelentéktelen avriló tárgyként bukkanunk un burokra vagy méhlepéNyre tapadt DIU-re.

Dr. Deli Tamás
(10/04/2011).

Forrás:
Katz V.L. et al. Comprehensive Gynecology. 5e édition. Mosby Elsevier Inc. Philadelphie, USA. 2007.

RELATED POSTS

 • Lap non meddпїЅsпїЅgrпїЅl пїЅs un …

  nk k rt – 12.oldal Tisztelt Doktor r! Szeretn k b # 337; t VEBB j koztat st k k non rni Telez # 337; mauvais. non J nlott genetikai vizsg latokr l (elj r si m d, k vetkezm New York). Igaz-e,…

 • Remède à la maison de traitement pour se débarrasser …

  Ténia, remèdes à la maison. Se débarrasser de Ténia Taeniasis est une infection de ténia. ténia infection intestinale a généralement quelques symptômes et les gens reconnaissent souvent qu’ils…

 • arbre Néroli, arbre de néroli.

  Nous aimons nos nouveaux lots de lavande et de Rose hydrolats et nous pensons que vous aussi! Ils sont très parfumée et fraîche sur le terrain. Nous avons aussi une offre limitée de menthe…

 • Comment traiter les boutons de fièvre avec Essential …

  Comment traiter les plaies froid aux huiles essentielles Essayez d’utiliser l’aloe vera. Il est prouvé que l’aloe vera peut aider à combattre l’infection, réduire l’inflammation et favoriser la…

 • John Knows Chiens, huile de bois de cèdre pour les chiens.

  Dog Company naturelles Formation de John Jeunes vivant huiles essentielles Huiles essentielles pour chiens Il y a quelques huiles essentielles qui ne devraient jamais être utilisés sur des…

 • Liste des latins botaniques Arbre noms …

  Liste des latins botaniques Arbre noms, genre et espèce Ce liste alphabétique des noms d’arbre botanique est organisé par genre, puis les espèces, sous-espèces et variétés. Cela permet des…

Laisser un commentaire